İlanlar

Milli Savunma Bakanlığı 523 Sözleşmeli Personel Alacak

Written by admin

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Başvuru Tarihleri
19 Kasım-21 Aralık 2018

1. GENEL HUSUSLAR
a. Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam
edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde
sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
“Sözleşmeli Personel Çalıştırlmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel
alımı yapılacaktır.
b. Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri
gerekmektedir.
ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
d. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş
Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir.
Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
2. BAŞVURU
a. Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki
koşulları taşımak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);
(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli
değişikliğine göre;
“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların
SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık
sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre
başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate
alınmayacaktır)
(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla;
İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve
okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve
eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu
kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu
kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet
sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm
terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER
BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış
olmak,
(9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda
bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma
adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.
(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacağı, atamaları yapılm
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda
belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (mülakat
aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların
yanlarında olacaktır. Kendilerine yapılan çağrı neticesinde mülakata gelen, aşağıdaki evrakları
teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında
aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan
verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli
düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar
belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır.
Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)
(4) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik
durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi veya Askerlik
Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin fotokopisi
veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından
doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde
2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı
vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak
kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim
edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(6) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
Başvurusunu yapan adaylar KPSSP03 puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp
en düşük puana doğru) sıralanacak, her bir unvan için mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, alım
yapılacak kadro sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Mülakat sınavında asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar
elenmiş sayılacaklardır.
d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat
sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.
(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
(3) Yapılan sınav sonuçları, http://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir.
(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu
Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet
sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine
başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara
garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan
adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları
Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında
ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak
yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna
kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
http://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.

About the author

admin

Leave a Comment