İlanlar

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Written by admin

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

SIRA

NO

UNVANI ADET BÜTÇE

GİDERLERİ

ARANAN NİTELİKLER
01 HEMŞİRE 10 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik / Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

02 HEMŞİRE 6 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik / Sağlık Memurluğu

Bölümünden mezun olmak.

*3. Basamak bir hastanenin Dahili ve / veya Cerrahi Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

03 HEMŞİRE 2 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik / Sağlık Memurluğu

Bölümünden Mezun Olmak.

*3. Basamak bir hastanenin Hemodiyaliz Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

*Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

04 HEMŞİRE 3 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik / Sağlık Memurluğu

Bölümünden (Lisans) mezun olmak.

*3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

05 HEMŞİRE 5 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik / Sağlık Memurluğu

Bölümünden (Lisans) mezun olmak.

*3. Basamak bir hastanenin Dahili ve / veya Cerrahi Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

06 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının (Ön Lisans) Anestezi Bölümünden mezun olmak

*3. Basamak bir hastane Ameliyathanesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

07 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri Programından Mezun olup, Üniversite Hastanesinde MR Cihazı Kullanımında en az 2 yıl deneyimi olmak *Teşhis ile ilişkili (TİG) aktif kodlayıcı deneyimine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca verilen TİG Eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifika sahibi olmak.

*İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim almış olmak

08 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri Programından Mezun olup, Üniversite Hastanesinde Girişimsel Radyoloji (Anjio) konusunda en az 2 yıl deneyimi, “Bir Plan Siemens Artis Zee ve GE Advantigx” cihazlarında 2 yıllık deneyime sahip olmak

*İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim almış olmak

09 SAĞLIK TEKNİKERİ 6 ÖZEL BÜTÇE *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri Bölümünden mezun olmak.

*En az 1 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak.

10 SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1 ÖZEL BÜTÇE *Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümünden mezun olmak,

*Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

*En az 3 yıl Üniversite Hastanesinde Radyasyon Onkoloji Bölümünde çalışmış olmak,

*Konformal ve Yoğunluk ayarlı Rayoterapi Planlama ve Doz hesaplarını ve Radyoterapi cihazları kalite kontrollerinde deneyimi olmak.

GENEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı,

Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.

D) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

E) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

4. 1 Adet Resim

5. Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)

6. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belge ler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (118)

About the author

admin

Leave a Comment