Ana Sayfa İlanlar 10 Temmuz 2017 31 Görüntüleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2017

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1’de verilmiştir.

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR:

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5. Askerlik durumu;

Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 45 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yapamayacaklardır.

8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis ve Veteriner Hekim kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan

türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/önlisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.

2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.

3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, KPDS, ÜDS ve YÖKDİL’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge

4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak. (Araştırma gemisinde uzun süreli çalışmalara müsait olmak(Mühendis kadrosu için))

5. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular doğrudan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimi’ne (Yeşilbayır mahallesi Akdeniz Bulvarı No:2 Döşemealtı-ANTALYA) yapılacaktır.

1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 14/07/2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2. Başvuruda istenen Belgeler;

Dilekçe

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği

KPSS sonuç belgesi

Sabıka Kaydı

Askerlik durumunu bildirir belge

Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

YDS, KPDS, ÜDS, YOKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi

Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği

Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 4(dört) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kurum internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye alınır.

Sonuçlar başvuru yapılan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3. bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

BEYAN

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKDENIZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığınızca ilana çıkılmış olan ve Müdürlüğünüzde boş bulunan sözleşmeli

pozisyonlardan ……………………………… Pozisyonuna ……………………………………………………..

bölüm/lisnas programı mezunu olarak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapmak amacıyla başvurmuş bulunmaktayım.

1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda çalışmadığımı veya çalışıp da . _/_/2017 tarihinden sonra kendi isteğimle istifa ederek görevden ayrılmadığımı,

2. Sağlık durumumun başvuru yaptığım pozisyonda görev yapmama elverişli olduğumu,

3. Askerlik durumumla ilgili olarak;

Yaptım,

Tecilli,

Muaf,

1. Adli Sicil ve adli sicil arşiv kaydımın olmadığını,

2………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. adresinde

ettiğimi,

3……………………………………….. TC kimlik numaramın doğru olduğunu,

4. Başvuruda verdiğim belgelerin doğru olduğunu, beyan ederim.

Başvuru sırasında verdiğim belgelerin ve beyanımın gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacağını, başvurumun değerlendirmeye alınmayacağını, sözleşme imzalanmış ise sözleşmemin fesh edileceğini, İdare tarafından tarafıma ödenen bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceğini kabul ediyorum. …/.. ../2017

ADI SOYADI İMZA

TABLO 1- SÖZLEŞMELİ PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER
ARAŞTIRMA

ENSTİTÜSÜ

POZİSYON

ADI

SAYISI ALANI ARANAN NİTELİKLER
AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETME VE EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA

Mühendis 1 Balıkçılık

Teknolojisi

Mühendisi

Moleküler teknikler konusunda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmak. Sekans analizi yapabilme yeterliliğine sahip olmak.
1 Su Ürünleri Mühendisi /

Ziraat

Mühendisi (Su Ürünleri bölümü

mezunu)

Su Ürünleri yetiştiriciliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.
1 Su Ürünleri Mühendisi /

Ziraat

Mühendisi (Su Ürünleri bölümü

mezunu)

Balıkçılık yönetimi alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.
Veteriner

Hekim

1
Tüm

pozisyonlar için ortak şart

İngilizce dilinde; YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak gereklidir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

maaş bilgileri | maasbilgileri.com